• کد نمایش افراد آنلاین
 • نوشته شده توسط سارا حسن پور | یکشنبه چهارم آبان 1393 ساعت 19:5

  Meloidogyne javanica نماتد مولد گره ريشه دامنه وسيعي از محصولات شامل سبزيجات،گياهان زراعي و باغي، درختان ميوه و علفهاي هرز را آلوده مي كند. تاكنون حدود 2000 گونه گياهي به عنوان ميزبان اين نماتد شناخته شده است . اين نماتد انگل داخلي ساكن مي باشد كه با ورود لارو سن دوم نماتد به داخل بافت ريشه باعث توليد سلوله اي مي شود. مشخص ترين علايم (Giant cell) غول آسا بيماري تشكيل و ظهور گال هايي در سطح ريشه گياه (Xu et al. 2001, Pedrosa et al. مي باشد , 1996 به دليل مشكل بودن مبارزه با اين .Jepson 1987)نماتد، محققين به دنبال دستيابي به راه هاي مناسب تري هستند، زيرا استفاده از سموم شيميايي به خصوص افزودن آنها به خاك داراي مخاطرات زيست محيطي قابل توجهي مي باشد، به همين علت در سا ل هاي اخير تاكيد زيادي روي مبارزه بيولوژيك M. javanica با نماتدها از جمله در مبارزه با نماتد استفاده از ميكروارگا نيسمها بخصوص آنهايي كه باعث القاي مقاومت در گياه مي شو ند، از اهميت ويژه اي برخورداراست كه از آن جمله مي توان به قارچ اشاره كرد. اين قارچ Trichoderma harzianum اثرات كنترلي خوبي روي نماتدها نشان داده است .
  اين قارچ با مكانيسم هاي مختلف از جمله پارازيته نمودن مستقيم تخم و لاروهاي نماتد و القاي مقاومت در گياه ميزبان باعث كنترل بيماري مي شود.عكس العمل هاي دفاعي گياه ممكن است به صورت موضعي و سيستميك بروز نمايد كه در حالت سيستميك، ميزان برخي آنزيم هاي مرتبط با دفاع گياه مثل پلي فنل اكسيداز و پراكسيداز در گياه افزايش مي يابند. بسياري از آنزيم ها از جمله پلي فنل اكسيداز ، پراكسيداز، كيتيناز، محتويات فنلي در  ارتباط با مقاومت القايي سيستميك ميباشند.

  آنزيم پراكسيداز و پلي فنل اكسيداز از جمله آنزيم هايي است كه در اكسيداسيون فنل ها به كينون ها و تشكيل ليگنين در سلوله اي گياهي در طول حمله بيمارگرها نقش مهمي دارند و در بسياري از محصولات دولپه و تك لپه از جمله پنبه / بيماري ورتسيليومي ، سيب زميني / فيتوفتراي، باقلا/ زنگ باقلا بررسي شده است در فرايند اكسيداسيون فنلها، مولكول اكسيژن به عنوان گيرنده الكترون محسوب مي شود. زينوويوا و همكاران فعالشدن مكانيسم هاي دفاعي در گياهان و همچنين بازدارنده هاي فعاليت نماتدهاي انگل گياهي را در ارتباط متقابل ميزبان - نماتد  مورد بررسي قرار دادند و ثابت كردند كه افزايش مقدار فيتوآلكسين، كاهش تعداد گال و فعاليت آنزيم هاي پلي فنل اكسيداز، پراكسيداز و فنيل آلانين آمونيالياز را سبب مي شوند در بررسي ميزان مقاومت ارقام مختلف گندم به قارچ و القاي مقاومت فعاليت آنزيم هاي graminearum پراكسيداز وپلي فنل اكسيداز را مورد بررسي قرار دادند.از جمله اثرات ديگر اين آنزيم ها، تغييراتي در تركيبات پروتئيني هيدروكسي پرولين موجو د در ديواره سلولي است كه باعث مقاومسازي آن در مقابل عوامل بيمارگر مي گردد. پروتئين هاي مرتبط با بيماريزايي نيز در اثر حمله بيمارگر يا تغذيه حشرات، زخم، تنش هاي محيطي و هورمون ها مثل اتيلن، ساليسيليك اسيد در گياه پديد مي آيند و در مقاومت عليه بيمارگرها نقش دارند . اين پروتئين ها به 14 خانواده تقسيم بندي شد ه اند كه PR-9 شامل پراكسيداز و پروتئين هاي شبه پراكسيداز است كه در مكانيسم اكسيداسيون تركيبات فنلي و تشكيل ليگنين دخالت دارند. و به وسيله دو ژن ypr, prx در گياه كد ميشوند. فعاليت آنزيم پراكسيداز و فرايند ليگنيني شدن ارتباط زيادي با پراكسيدازهاي آنيوني دارند كه در ديواره سلول هاي گياهان موجود است و در دفاع اهميت دارند و ثابت كردند كه در ارقام مختلف گوجه فرنگي ارتباط مستقيمي بين افز ايش فعاليت آنزيم پراكسيداز و پلي فنل اكسيداز گياه و مقاومت آن به نماتد M. javanica وجود دارد. فعاليت اين آنزيم در دماي بيشتر از 30 درجه سانتي گراد كاهش مييابد و در نتيجه، مقاومت گياه شكسته مي شود.

  برگرفته از مقاله : کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک آنزیم¬های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به¬وسیله قارچ Trichoderma harzianum در گوجه فرنگی آلوده به نماتد  javanica Meloidogyne

  حسن ملکی زیارتی* ؛ 2نوازالله صاحبانی؛ 3حسن رضا اعتباریان

  نوشته شده توسط سارا حسن پور | سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 ساعت 16:8

  نماتدها كه به زبان انگليسي به آ نها eel worm (كرمهاي زالو مانند ) مي گويند پر سلولي و بر عكس كرمها بند بند نیستند .اعضاي بدن آنها طوري قرار گرفته كه داراي تقارن دو طرفي مي باشند..جلوي بدن تقارن شعاعي دارد . نماتد ها كرمهاي باريك ،رشته اي ونخي هستند وازنظرجانورشناسي zoology نماتدها در گروه كرمهاي گرد nemathelminthes وحفره داران كاذب pseudocoelumata جاي مي گيرند ودر مقطع عرض گرد هستند(are round in cross section) طرز قرار گرفتن اعضاي داخلي در بدن بي مهرگان متفاوت است وبطور كلي به سه گروه تقسيم مي شود وتشكيل حفره داخلي بدن coelom يك وجه فيزيولوژيك است .

   1. گروه اول فاقد حفره سلوم( Acoelomate ):منطقه بين لوله هاضمه واپيدرم از بافت مزانشيم وماهيچه هاي اليافي پر شده وفضاي خالي ندارد

  2. گروه دوم داراي حفره كاذب ( pseudocoelomate ):در اين گروه حفره داخلي بدن ازادامه بلاستوسل تشكيل شده . فضاي بين لوله هاضمه و ديواره بدن بوسيله جدار مزودرم مجزا نشده است 

   3. گروه سوم داراي حفره سلوم (coelomate ):حفره داخلي بدن از سلوم حقيقي تشكيل شده

  كلمه Nematoes از دو كلمه Nema به معني نخ و رشته و Oides به معني شبيه و مانند ميباشد . بطور كلي نماتدها داراي اندامي دراز و استوانه اي واز لحاظ اندازه بسيار متنوع مي باشند . طول آنها از چند ميليمتر تا چند متر ممكن است متغيير باشد .طول بدن بعضي از نماتدها ي انگل انسان وحيوان تا 10متر مي رسد . اكثرا 300 الي 1000 ميكرون وبعضي 4 ميليمتر طول دارند ودر مقطع عرض 15 تا 35 ميكرون قطر دارند . اين قطر كم و رنگ كم وبيش شفاف باعث ميشود كه توسط چشم غير مسلح ديده نشوند. نماتدهاي انگل گياهي بين 5/0 تا2 ميلي متر طول دارند . چند گونه وتعداد زيادي از افراد نا بالغ گونه هاي ديگر در اندازه هاي كوچكتر مي باشند وهمچنين معدودي گونه ها اندازه هاي بزرگتري دارند . طول كرم معمولي روده Ascaris lumbricoides 40 سانتي متر است .طول كرم كليه Dioctophyme renale به بيش از يك متر می رسد . نماتد ماده Placentonema gigantissimum داراي5/8 متر طول و5/2 سانتي متر عرض ميباشد . اندازه كرم پيوك Dracunculus medinensis به 120 سانتي متر مي رسد . شاخه نماتد(Nematode) بسيار بزرگ بوده واحتمالا از نر گونه هاي موجود بعد از حشرات قرار دارد . نماتد ها از قديم به عنوان انگل انسان شناخته شده اند . شکل-1 -اغلب گونه هاي نماتد به صورت آزاد زندگي مي كنند . -اكثر نماتد ها رشته اي ،كرمي شكل بوده و به عبارتي در آنها دو شكلي جنسي ديده نمي شود به استثنای تعدادي از جنسها وگونه هائي كه انگلهاي اختصاصي هستند ، بدن نماتد ماده (female ) در سيكل زندگي خود به تدريج حالت نخي شكل (filiforme ) خود را از دست مي دهد وكم كم متورم وحجيم ميشود (swollen ) كه اين حالت در سن بلوغ است (Saccat shape) ، بهترين نمونه آنها نماتد مولد گره ريشه Root knot nematodes مانند Meloidogyne.spp كه گلابي شكل بوده و نماتد مولد سيت مانند (Hetrodera.spp) كه ليموئي شكل بوده ونماتدمركبات مانند (Tylenchulus semipenetrans) كه كوزه اي (کیسه ای ) شکل (Reniform Nematode) دارد وسروگردن ماده كشيده است . و (Rotylenchulus) كه قلوه اي شكل است . و (Ring Nematode) مانند (Criconematids) كه سوسيسي شكل (Sausage shape) است . محيط هاي زندگي نماتد ها : نماتد ها در تمام محيط هاي بيولوژيك وجائيكه اثري از حيات و رطوبت وجود دارد زيست مي كنند ، نماتد ها در آب وخاك بصورت آزاد (Freely ) وجود دارند . نماتدها از قديمي ترين اشكال حياتند واز دوره كامبرين وپري كامبرين كه بيش از يك ميليون سال پيش است حضور دارند ودر همه جا پراكنده اند . از قطب كه سردترين مناطق است تا چشمه هاي آب گرم ، مراتع ، باغات ، زمين كشاورزي وتقريبا ميتوان گفت كه شايد موجود زنده اي نباشد كه نماتد انگل آن نشود ، مانند: حشرات ، حيوانات ،گياهان وانسان در مورد انسان ، اسكاريس ،تريشين ، فيل پايي، كرمک اصولا نماتدها جانوران آبزی هستند و بنابراین در تمام محیط های مرطوب یافت می شوند . نماتدهای انگل جانوران عالی بیشتر در سیستم گوارشی , جریان خون و یا اعضائ داخلی وجود دارند . بسیاری از نماتدهای انگل گیاهی درون بافت گیاهان میزبان زندگی می کنند که خود محیط مرطوبی است . بسیاری از نماتدها در آبهای شیرین , شور و خاک زندگی می کنند و یا قشر نازکی از آب را با کوتیکول خود حمل می نمایند . توجه: اگر نماتد ها در قسمت هاي هوائي گياه مثل نماتد گال دانه گندم با نام عمومي seed gall Nematodes ونام علمي Anguina tritici و نماتد غده وپيازstem and bulb Nematodes با نام علمي Ditylenchus dipsaci حتما از خاك منشاء گرفته اند .

  نوشته شده توسط محمدعلی بقایی | چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1393 ساعت 16:3

  نماتد مولد غده در ریشه پسته : Meloidogyne spp نماتدها بزرگترین گروه جانوران بعد از حشرات هستند که شبیه کرم‏های ذره بینی هستند و اغلب با چشم مسلح قابل رؤیت نبوده. دامنه میزبانی نماتد مولد غده وسیع بوده و شاید کمتر گیاهی باشد که از حمله این نماتد مصون باشد. نماتد با تغذیه از ریشه گیاه باعث ایجاد غده‏هایی بر روی ریشه شده که به ریشه حالتی گره گره داده و در نهایت منجر به پوسیدگی ریشه‏های مویی درخت و ضعف شدید گیاه می‏شود و از نظر ظاهری حالتی شبیه عوارض کمبود مواد غذایی را نشان می‏دهد. حاشیه برگ‏ها زرد رنگ می‏شود. همچنین رشد و نمو درختان تقلیل پیدا می‏کند و از میزان باردهی کاسته می‏شود و در مواقعی باعث خشک شدن کامل درختان می‏شود. بیشترین خسارت نماتدهای مولد غده در پسته در باغ‏های جوان با بافت‏های ماسه‏ای و شنی مشاهده می‏شود راه‏های شیوع و انتقال نماتد در باغ‏های پسته : نماتد توسط نهال‏های منتقل شده از خزانه آلوده و جابه جایی خاک آلوده و گل و لای چسبیده به ادوات کشاورزی و باغبانی از نقطه‏ای به نقطه دیگر منتقل می‏شود. آبیاری نیز در انتقال نماتدهای مولد غده از باغات آلوده به اراضی و درختان سالم نقش مهمی دارد. راه‏های کنترل و مبارزه با نماتد مولد غده : 1. اگر خاک زمین زراعی یا باغ شما شنی و آلوده به نماتد باشد قبل از هر اقدامی در جهت احداث باغ، خاک را با رس ترکیب نموده و یا با آب گل آلود (رس دار) آبیاری نمایید؛ چرا که نماتد در خاک‏های رسی قادر به فعالیت و جابه جایی نمی‏باشد. 2. کود دهی : در خاک‏های فقیر کودهای پتاسه و چالکود کمک مؤثری به استقامت در مقابل نماتد می‏نماید. 3. استفاده از سموم نماتد کش : بدنبال برداشت میوه در اواخر شهریور ماه و در اواخر بهمن ماه سم نماتدکش راگبی را به نسبت 10 تا 15 گرم به ازای هر متر مربع در سایه انداز هر درخت و در عمق cm 10 زیر خاک نموده و سپس اقدام به آبیاری نموده. 4. انجام عملیات هرس : با هجوم زیاد نماتد به ریشه گیاه جهت نجات گیاه از خشک شدن انجام هرس شدید و حفظ تعادل ریشه و اندام هوایی کمک مؤثری در زنده نگهداشتن گیاه و مقاومت نسبت به نماتد می‏نماید. 5. رعایت اصول بهداشتی : شست و شوی وسایل و ادوات کشاورزی پس از پایان کار در زمین باغات آلوده از گسترش نماتد به سایر باغات جلوگیری می‏نماید.

  نوشته شده توسط محمدعلی بقایی | سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 ساعت 0:51

  نماتد کش اگرو نما

  جمعیت پاتوژن های فعال در ناحیه ریشه گیاهان گلخانه ای در اثر ازدیاد کشت و استفاده از ترکیبات مغذی جهت تقویت ریشه به شکل تساعدی افزایش پیدا میکنند. جهت کنترل و کاهش بار میکروبی خاک استفاده از ترکیبات ضد عفونی کننده خاک اگرونما به شکل دوره ای پیشنهاد میگردد .

  به علت اینکه اکثر ترکیبات ضدعفونی کننده گیاهان زراعی و باغی را با مشکلات مختلفی روبرو می کند و گاهاً باعث آسیب به کشت اصلی می گردد به شکلی که در حین کشت قابلیت استفاده ندارند .

  کود ، سم اگرونما دارای عناصر غذایی مناسب برای گیاه بوده که ضمن حصول عملکرد بالا کنترل مناسبی روی پاتوژن های  مختلف دارد . استفاده از میزان مصرف دقیق توصیه شده شرکت باعث ایجاد و ضدعفونی مناسب در این خاک ها خواهد شد .

  1-     باکتری های گرم مثبت  و منفی

  2-     قارچ های پاتوژن ریشه مانند: قارچ ورتیسیلیوم، قارچ پیتیوم، قارچ فیتوفترا

  3-     نماتدهای مولد گره : نماتد های جنس Meloidogyne  (  M . javanica , M . hapla ,M. arenaria   

  4-     نماتد های سیستی (Cyst nematode)

  از آنجایی که ضد عفونی کردن کل مجموعه گلخانه یا زمین به شکل عمومی لازم است  میزان عمومی مصرف برای کل زمین 2 در هزار بر اساس حجم آبیاری می باشد . که میتوان در 10 دقیقه آخر آبیاری انجام پذیرد. همچنین برای مقابله با نماتد های تشکیل گره و سیستی سیب زمینی می توان محلول آماده را به شکل لکه ای در منطقه آلوده به نماتد اعمال کرد تا دوز مناسب در گستره کمتر و دقت بیشتر تیمار صورت پذیرد تکرار تا دوبار الزامی است .شایان ذکر ترکیب فوق هیچ گونه تاثیرمخربی روی گیاه ندارد .

   

  نوشته شده توسط محمدعلی بقایی | یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 ساعت 0:46

  کرم‌های لوله‌ای (به انگلیسیNematode) یا نخ‌سانان، از مهمترین جانوران می‌باشند. کرم‌های لوله‌ای یکی از متنوع ترین شاخه‌های زیست شناسی هستند. تشخیص و تمایز گونه‌های نماتد مشکل است بیش از ۲۸۰۰۰ گونه تا به حال شرح داده شده‌است که از این تعداد ۱۶۰۰۰ گونهٔ آنانگل هستند.[۱]

  نوشته شده توسط محمدعلی بقایی | یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 ساعت 0:7

  نِماتُد ریشه‌گرهی (به انگلیسیRoot-knot nematode ) گیاه انگل‌های نماتدی از سرده Meloidogyne هستند. محل زندگی آنها خاک مناطق نسبتاً گرم با زمستان کوتاه است. در حدود ۲۰۰۰ گیاه مستعد عفونت با نماتد ریشه گرهی هستند و این انگل باعث از بین رفتن در حدود ۵ درصد از محصولات کشاورزی است. لارو نماتد ریشه گرهی باعث عفونت ریشه و باعث بوجود آمدن گال در ریشه می‌شوند.[۱]

  گال ایجاد شده در ریشه در اثر عفونت با نماتد ریشه گرهی


  نوشته شده توسط محمدعلی بقایی | پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393 ساعت 14:56

  R 36نماتد كش

  نوشته شده توسط محمدعلی بقایی | پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393 ساعت 11:40

  نماتد های جنس Meloidogyne از مهمترین گونه های نماتد انگل بوده و بیش از 3000 گونه گیاهی را مورد حمله قرار می دهد . نماتد های مولد گره ریشه ، عوامل بیمارگر اجباری ، انگل داخل ریشه ، غیر مهاجر یا ساکن بوده که باعث تغییرات ساختمانی ، فیزیولوژیکی ، بیو شیمیایی ، بروز اختلال در گیاه میزبان و در نتیجه کاهش رشد آن می شود (Back et al. 2002 ) . تا کنون بیش از 80 گونه از این جنس در دنیا معرفی شده است . اغلب این گونه ها به علت داشتن گیاه میزبان غیر اختصاصی و یا محدود بودن پراکنش در دنیا اهمیت چندانی ندارند  اما عمده خسارت های وارده به محصولات کشاورزی مربوط به گونه های  M . javanica , M . hapla ,M. arenaria می باشد. لاروهای سن دوم در ناحیه مریستم انتهایی و نقاط نزدیک به محل های ریشه های فرعی وارد بافت میزبان می شوند و فعالیت های خود را آغاز می کنند . پس از نفوذ به درون ریشه از سلول های اولیه  آوند آبکش و سلولهای تمایز نیافته ی شبه پارانشیمی تغذیه می نمایند و در پاسخ به تغذیه نماتد، در سلول های بافت میزبان تغییرات قابل توجه مورفولوژیکی دیده می شود . برخی از سلول  های پارانشیمی هیپرتروفی و چند هسته ای شده و به شکل سلول های غول آسا که برای برقراری ارتباط موفق نماتد با میزبان ضروری است، در می آیند . زیرا نماتد مواد غذایی مورد نیاز خود را از طریق این سلول های اختصاص یافته به دست می آورد و بدون آنها نمی تواند رشد کند . مواد حاصل از فتو سنتز به سمت سلول های غول آسا در ریشه حرکت کرده و سبب کاهش رشد و محصول گیاه می شود (sterling et al ., 2004).

  آرشيو

  موضوعات وبلاگ

  نويسندگان

  درباره من

  پروفايل من

  طراح قالب: نقاشـ

  ارائه کننده متفاوت ترين قالب ها براي سرويس هاي وبلاگدهي فارسي